Dom Rekolekcyjny Diecezji Ełckiej
w Smolanach
PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA

p.w. św. Izydora Oracza
Smolany 16; 16-515 Puńsk,
tel. (fax.) (0-87) 5161338, 505201346, 502390080
wnetrze
Modyfikacja Imieniny: Dzisiaj:
Regulamin Cmentarza Grzebalnego w Smolanach

REGULAMIN CMENTARZA PARAFIALNEGO

1. Cmentarz parafialny jest miejscem świętym, miejscem wiecznego spoczynku naszych Zmarłych i miejscem modlitwy za nich. Ma charakter sakralny. Powinien być otoczony religijną czcią i szacunkiem oraz szczególną troską. Na cmentarzu należy zachowywać powagę, ciszę i porządek.

2. Cmentarz w Smolanach jest umiejscowionym na działce nr 86, obręb Smolany, Gmina Puńsk i jest własnością Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Izydora Oracza w Smolanach, został wpisany do rejestru zabytków dnia 18 sierpnia 1989 roku, znak: KL WKZ 534/671/d/89.

3. Administratorem cmentarza jest Ksiądz Proboszcz, który zarządza nim samodzielnie lub przez pełnomocnika. Sprawy związane z pochówkiem zmarłych oraz innymi czynnościami wykonywanymi na cmentarzu należy załatwiać w kancelarii parafialnej Smolany 16, (tel. 87 516 13 38).

4. Cmentarz jest otwarty od rana do nastania zmroku każdego dnia tygodnia.

5. Zgodnie z prawem cmentarnym obowiązuje opłata z tytułu dzierżawy, tzw. „pokładne” za miejsce grzebalne na okres 20 lat. Dzierżawę można przedłużyć na kolejne 20 lat, wnosząc stosowną opłatę i otrzymując pisemne potwierdzenie. Osoba wnosząca opłatę podaje swoje dane osobowe oraz adres i staje się opiekunem grobu. Cennik opłat jest do wglądu w Kancelarii Parafialnej.

6. Nieprzedłużenie dzierżawy, zgodnie z prawem cmentarnym, zasadniczo może spowodować użycie go do ponownego pochówku. Okres zwłoki w opłacie może wynieść do 12 miesięcy, po czym grób może zostać przekopany a miejsce staje się wolne do zagospodarowania.

7. Przyjęcie zwłok do pochowania na cmentarzu następuje po przedstawieniu w kancelarii parafialnej przez osobę zainteresowaną wymaganych dokumentów, w tym przede wszystkim: karty zgonu oraz ”odpisu skróconego aktu zgonu” z Urzędu Stanu Cywilnego lub w wypadku przyjęcia do pochowania zwłok osoby zmarłej poza granicami kraju wszelkie dokumenty niezbędne do pochowania. Dokumenty wystawione w języku innego kraju winny być przedłożone z wierzytelnym tłumaczeniem na język polski.

8. Na cmentarzu można zarezerwować miejsca na przyszły pochówek po uprzednim opłaceniu miejsca, który rezerwujący we własnym zakresie je odpowiednio oznacza i się nim opiekuje.

9. Przez opłatę rezerwacyjną nie nabiera się praw własności do opłaconego miejsca, a jedynie staje się jego użytkownikiem na 20 lat.

10. Jeżeli po 20 latach użytkownik nie dokona dalszego przedłużenia rezerwacji przez złożenie opłaty, to administrator traktuje to jako rezygnację z dalszego użytkowania grobu.

11. Grób ziemny nie może być użyty do ponownego pochowania zmarłego przed upływem 20 lat. Po 20 latach ponownie można użyć grobu do pochowania, chyba że zainteresowana osoba udowodni do tego swoje prawo i uiści opłaty tzw. „pokładne” lub za miejsce na cmentarzu pobierane zawsze po upływie 20 lat.

12. Wysokość opłat cmentarnych jest zatwierdzone przez Proboszcza po uprzednim zasięgnięciu opinii Parafialnej Rady Ekonomicznej i jest do wglądu w kancelarii parafialnej („pokładne”, rezerwację, pozwolenie na grób murowany, postawienie pomnika lub płyty nagrobnej). Kancelaria parafialna prowadzi ewidencję opłat cmentarnych.

13. Dysponent grobu (osoba, która opłaciła miejsce grobowe) jest zobowiązana do stałej troski o stan i wygląd grobu, nagrobka oraz bezpośredniego jego obejścia.

14. Na polach grzebalnych przeznaczonych na groby zwykłe, groby i odstępy między grobami powinny mieć następujące wymiary:

 dla zwłok dzieci do lat 6:

długość 1,2 m, szerokość 0,6 m, głębokość 1,2 m,

odstępy – od strony dłuższego boku 0,3 m, a od strony krótszego 0,4 m.

 dla pozostałych zwłok:

długość 2 m, szerokość 1 m, głębokość 1,7 m,

odstępy – od każdego boku po 0,5 m,

 dla urn ze szczątkami zwłok:

długość 0,6 m, szerokość 0,4 m, głębokość 1 m,

odstępy – od strony dłuższego boku 0,3 m, a od strony krótszego 0,4 m.

15. Groby rodzinne przeznaczone na składanie trumien w kierunku poziomym powinny mieć następujące wymiary dla jednego grobu:

długość 2,3 m, szerokość 1,3 m, głębokość 1,7 m,

odstępy – od każdego boku po 0,5 m.

16. Groby rodzinne dla urn przeznaczone na kilka urn w kierunku poziomym powinny mieć następujące wymiary:

długość 1 m, szerokość 1 m, głębokość 1 m,

odstępy – na bokach 0,3 m, a od strony frontu miejsca urnowego 0,4 m.

17. Przepisy numerów 14, 15 i 16 tego regulaminu nie stosuje się do grobów już istniejących w dniu jego wejścia w życie tego, jeżeli ich zastosowanie uniemożliwiałoby korzystanie z grobu na warunkach dotychczasowych.

18. Warstwa ziemi pokrywająca trumnę powinna wynosić co najmniej 1 m. Kopanie głębszych grobów, niż 1,7 m, jest dopuszczalne pod warunkiem, że pomiędzy dnem grobu, a najwyższym poziomem wody gruntowej, pozostanie co najmniej 0,5 m. Ziemia wydobyta z grobu może być usypana w postaci pagórka nad grobem.

19. Przez grób zwykły (ziemny) rozumie się grób nie murowany, stanowiący dół, do którego chowa się trumnę ze zwłokami i zasypuje ziemią wydobytą z tego dołu.

20. Przez grób murowany rozumie się dół, w którym boki są murowane, a nad trumną zakłada się sklepienie.

21. Przez grób rodzinny rozumie się przestrzeń zapewniającą pochowanie dwu lub więcej trumien ze zwłokami. Przestrzeń ta nie może przekraczać powierzchni przeznaczonej na dwa groby pojedyncze w poziomie, niezależnie od ilości pięter stosowanych w głąb.

22. Przez katakumby rozumie się nisze w pionowej ścianie, położone obok siebie w szeregu i nad sobą, przeznaczone do chowania zwłok.

23. Do budowy nagrobków należy używać trwałych materiałów (np. marmuru, granitu i innych rodzajów kamieni). Nagrobki, jak i grobowce, nie mogą przekraczać ustalonych granic grobu. Grobowce nie powinny także utrudniać dostępu do innych grobów.

24. Należy uzyskać zgodę administratora na wszelkie prace prowadzone na cmentarzu, w szczególności na ekshumację zwłok, budowę nowego pomnika, likwidację grobu, wykonywanie betonowych podestów przy grobie, stawianie ławek, sadzenie drzew czy krzewów wysokopiennych.

25. Przed rozpoczęciem prac budowy nowego pomnika – nagrobka należy fakt ten zgłosić u administratora. Kamieniarz i inni wykonujący prace na cmentarzu muszą posiadać zgodę administratora na jej wykonanie. Należy też zadbać o uprzątnięcie miejsca po wykonanych pracach. Pozostałości po budowie nowego pomnika lub remoncie i rozbiórce starego pomnika należy wywieźć z cmentarza we własnym zakresie. Zabrania się składowania tych odpadów w pojemnikach znajdujących się na cmentarzu.

26. Za szkody wynikłe z niesolidnego wykonania robót, czy nie zapobieżenia szkodzie, powstałej na skutek złego stanu technicznego pomnika, odpowiedzialny jest dysponent grobu, który się nim opiekuje. Zmiana lub uszkodzenie grobów sąsiednich w wyniku prac prowadzonych przy grobie, wymaga podjęcia działań przywracających im stan poprzedni przez sprawcę. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności cywilnej za pracowników firm zewnętrznych wykonujących prace na cmentarzu oraz za szkody wynikłe z dewastacji lub klęsk żywiołowych. Groby podlegają indywidualnemu ubezpieczeniu.

27. Odpady i śmieci mogą być składowane jedynie w wyznaczonych do tego celu miejscach.

28. Zarządca Cmentarza Parafialnego nie wykonuje usługi koszenia chwastów i trawy pomiędzy grobami.

29. Zabrania się

- wjazdu rowerami i innymi pojazdami mechanicznymi bez zgody administratora

- wprowadzania psów i innych zwierząt

- zaśmiecania cmentarza

- samowolnego usuwania drzew i krzewów jak również ich sadzenia

- picia alkoholu, palenia papierosów, używania środków odurzających

- słuchania głośnej muzyki i hałasowania.

30. Zgodnie z art. 18 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, naruszenie przez korzystających z cmentarza i wykonawców robót zakazów i nakazów zawartych w obowiązujących przepisach dotyczących cmentarzy podlega karze aresztu lub grzywny.

31. Wszelkie opłaty wynikające z regulaminu należy uiszczać u Ks. Proboszcza (proszę żądać dowodu wpłaty), u którego można zasięgnąć również informacji dotyczących spraw wykraczających poza niniejszy regulamin.

32. Regulamin niniejszy obowiązuje od dnia 1marca 2016 r.

Ks. Wojciech Stokłosa - Proboszcz
Administrator cmentarza

Regulamin Cmentarza przyjęty jednomyślnie przez Parafialną Radę Duszpasterską i Ekonomiczną w dniu 28 lutego 2016r.

Na spotkaniu Parafialnej Rady Duszpasterskiej I Ekonomicznej w dniu 28 lutego 2016r.
1) podtrzymano dotychczasową stawkę opłat za "pokładne" i za postawienie pomnika;
2) ustalono, że podczas rozprowadzania opłatków, oprócz zbiórki na ogrzewanie kościoła będzie zbierana ofiara 10zł od rodziny na pokrycie kosztów związanych ze sprzątaniem cmentarza (rodziny ze Żwikiel, które wypełniły swój dyżur sprzątania cmentarza, z tych ofiar na sprzątanie cmentarza są zwolnione na okres 5 lat);
3) taca z 1 listopada będzie również przeznaczona n
a pokrycie kosztów związanych ze sprzątaniem cmentarza;
4)
od 15 maja 2016 r. sprzątaniem cmentarza zajmie się  osoba delegowana przez Ks. Proboszcza.wróć na początek strony

 

     Strona powstała 14.07.2007r.
Copyright © 2007 by RZYMSKOKATOLICKA PARAFIA p.w. św. Izydora Oracza w Smolanach